LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

W archeologicznym centrum

0

Wykonano już połowę z planowanych archeologicznych badań wykopaliskowych w centrum Lęborka. W efekcie udało się odkryć 88 ludzkich szkieletów z przykościelnego cmentarza. Ustalono też lokalizację Bramy Gdańskiej.

Prace rewitalizacyjne prowadzone w centrum Lęborka wiążą się również z archeologicznymi badaniami wykopaliskowymi. W tej chwili można już podsumować trzy z pięciu planowanych badań. Jednym z ciekawszych odkryć, choć spodziewanych przez znawców tematu, są przykościelne pochówki.

Po przeprowadzeniu badań sondażowych dla inwestycji w centrum Lęborka mamy wiedzę na temat średniowiecznego i nowożytnego cmentarzyska przy kościele św. Jakuba – mówi Agnieszka Krzysiak, archeolog w Muzeum w Lęborku. – Wykonaliśmy prace badawcze w obrębie wykopów ulicy Franciszkańskiej. Okazały się one bardzo owocne. Znaleźliśmy niezniszczona część cmentarzyska, które było wykorzystywane od XIII wieku do polowy wieku XIX. Odkryliśmy tam 88 pochówków zachowanych w całości. Niektóre były częściowo uszkodzone. Oprócz tego znaleźliśmy znaczna liczbę luźnych kości, co oznacza zniszczenie pewnej części pochówków. Kolejny wykop związany z cmentarzyskiem znajdował się w ulicy Chodukiewicza. Zidentyfikowaliśmy ten obszar jako obszar wielowiekowego cmentarzyska przykościelnego, ale nie udało się wyeksplorować żadnych pochówków nieuszkodzonych. W latach sześćdziesiątych zeszłego wieku przeprowadzono tam inwestycję związaną z kanalizacją , która doszczętnie, na całej długości ulicy zniszczyła te pochówki.

Kolejny wykop, który wzbudził szczególną uwagę osób interesujących się historią średniowiecznych obwarowań miejskich, miał ustalić lokalizacji fundamentów Bramy Gdańskiej. Miała się ona znajdować w ciągu ulicy Gdańskiej lub jej pobliżu.

Nadmienię, że badania z poszukiwaniem Bramy Gdańskiej były przeprowadzone już w 2010 roku w czasie inwestycji związanej z ożywieniem murów obronnych miasta – zaznacza Agnieszka Krzysiak. – Wtedy to pracownie konserwacji zabytków, które prowadziły te wykopy zaznaczały, że w ulicy Gdańskiej Bramy Gdańskiej nie ma. Faktycznie. Nasze badania to potwierdziły. W samym przebiegu ulicy istniał tylko fragment fundamentów muru obronnego. Praktycznie możemy stwierdzić, co potwierdzimy badaniami w tym tygodniu, że budynek stojący po stronie północnej tej ulicy (obecnie w remoncie) jest postawiony na fundamentach Bramy Gdańskiej. Tak więc jest ona prawdopodobnie przesunięta względem samej jezdni.

Archeologów czeka jeszcze eksploracja dwóch obszarów w tym rejonie miasta.

Jeden z nich będzie umiejscowiony w ulicy obok zamku, żeby stwierdzić czy w tym miejscu mur obronny przebiegał, a kolejny wykop będzie na załomie murów, które okalały zamek – dodaje Agnieszka Krzysiak, archeolog.

Działania nadzorowane przez Muzeum w Lęborku mają przede wszystkim dać odpowiedź na wiele szczegółowych pytań związanych z historią miasta, jak również trybem życia ówczesnych mieszkańców. (opr. rkh)

Skomentuj