LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Nabór do komitetu

0

Poszukiwany jest przedstawiciel środowiska architektów i urbanistów do Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Nabór ogłoszony przez burmistrza miasta prowadzony będzie od 21 lutego do 7 marca.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami samorządu miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat. Pełni też funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza miasta z tego zakresu. Podczas przeprowadzonego w 2017 roku naboru architektów i urbanistów z terenu Lęborka do komitetu nie zgłosił się żaden kandydat. W tym roku ponownie umożliwiono oddelegowanie do pracy w Komitacie Rewitalizacji reprezentanta tych środowisk. Ogłoszono więc otwarty nabór, który rozpocznie się 21 lutego i zakończy 7 marca. Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do udziału w naborze znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta Lęborka.

Skomentuj