LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Seksedukacja w szkołach

0

Władze miejskie ogłosiły konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną w zakresie szeroko rozumianej edukacji seksualnej. O uczestnictwie dzieci w takich warsztatach decydować mogą jednak wyłącznie rodzice.

Radni ubiegłej kadencji zgodnie odrzucili rok temu projekt forsowanej przez ówczesnego prezydenta Słupska Roberta Biedronia uchwały o wdrożeniu do szkół programu rozszerzonej edukacji seksualnej. Podjęto natomiast uchwałę przygotowaną przez radnych Platformy Obywatelskiej pod nazwą „Program wsparcia edukacji zdrowotnej młodzieży na lata 2018-2020”, dla którego grupą docelową są uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i i pierwszych szkół ponadpodstawowych. W opinii inicjatorów uchwały podstawa programowa, za którą odpowiada ministerstwo, zawęża wiedzę seksualną o życiu człowieka, realizowaną na zajęciach wychowania do życia w rodzinie. W związku z tym ich zdaniem pożądana jest inicjatywa samorządu, aby tę lukę uzupełnić. W reakcji na to działanie wśród obserwatorów życia w mieście pojawiły się głosy, że pod osłoną edukacji zdrowotnej akt ten może wprowadzać treści zideologizowane, a sama rada miejska nie powinna decydować o skierowaniu programu do szkół, ponieważ są to kompetencje ministerstwa. W treści uchwały nie ma też informacji o dobrowolności tejże edukacji, co może rodzić przeświadczenie o jej obowiązkowym charakterze.

Na podstawie przyjętej uchwały władze miejskie ogłosiły pod koniec stycznia otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na przeprowadzenie warsztatowo, aktywizującymi metodami nauczania, zajęć z szeroko rozumianej edukacji seksualnej, w której miałyby się znaleźć takie tematy, jak psychologia relacji, psychologia miłości, budowanie związku i relacji partnerów oraz równouprawnienia partnerów w związkach, planowanie rodziny, niwelowanie problemu przemocy w związku, choroby przenoszone drogą płciową czy też relacje społeczno-kulturowe w społeczeństwie. Podmioty sektora trzeciego mogą swoje oferty składać do 6 marca. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na organizację warsztatów wynosi w 2019 roku 70 tysięcy złotych.

O każdych dodatkowych zajęciach prowadzonych w szkołach dyrektorzy tych placówek muszą poinformować rodziców i uzyskać od nich pisemną zgodę na uczestnictwo w nich dzieci. (jwb)

 

 

Skomentuj