LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Rada z komisjami

0

Drugą sesję Rady Powiatu Lęborskiego zwołano 6 grudnia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lęborku. Powołano stałe komisje, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

Podczas drugiej sesji Rady Powiatu Lęborskiego najwięcej czasu poświęcono na rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie powołanie stałych komisji z określeniem przedmiotu ich działania oraz ustalenia składów osobowych poszczególnych komisji. Według propozycji miało być ich sześć, czyli komisja rewizyjna, komisja skarg,wniosków i petycji, komisja budżetu, gospodarki i integracji europejskiej, komisja rodziny, zdrowia i opieki społecznej, komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki oraz komisja bezpieczeństwa, transportu i ochrony środowiska. Ostatnia, czyli bezpieczeństwa, transportu i ochrony środowiska wzbudziła największe zastrzeżenia. Radny Waldemar Walkusz zapytał, dlaczego połączono w jedną komisje funkcjonujące dotychczas jako dwie odrębne. Natomiast Ryszard Wenta odpowiedział, że nie ma potrzeby utrzymywanie dotychczasowego stanu, gdyż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło kompetencje powiatów z zakresu wydawania pozwoleń. Takie stanowisko oburzyło radnego Krzysztofa Pruszaka, który w swoim wystąpieniu stwierdził, między innymi, że nie wyodrębniając zadań z zakresu ochrony środowiska rozmywa się wątek dotyczący rolnictwa. Wicestarosta lęborski Edmund Głombiewski zapewnił, że nie zniknęło żadne z zadań, które są w kompetencji rady powiatu, natomiast Waldemar Walkusz postawił wniosek o powołanie komisji – włącznie z nową, czyli skarg, wniosków i petycji w takiej ilości i formie, jak miało to miejsce przez ubiegłe lata. Podczas głosowania, 11 głosami „przeciw” i 8 „za”, wniosek radego odrzucono.

W kolejnym głosowaniu – tym razem 11 głosami „za” i 8 głosami „przeciw” – podjęto przedłożony projekt uchwały uwzględniający powołanie sześciu komisji. Następnie przystąpiono do ustalania składów osobowych, ale i tu nie obyło się bez dyskusji. Po pytaniach, wyjaśnieniach oraz przerwie ustalono, w których komisjach będą pracować poszczególni radni obecnej kadencji.

Skomentuj