LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONU SŁUPSKIEGO

Ciekawe studia interdyscyplinarne

0

Praca socjalna to studia nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla osób, które chciałyby zmienić wyuczony zawód lub dotychczasowe zatrudnienie. Ten właśnie kierunek otwiera dla zainteresowanych pomocą społeczną Katedra Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Program studiów pozwala zapoznać się ze skutecznymi metodami pracy socjalnej w środowisku wielokulturowym oraz zdobyć wiedzę ekonomiczną i prawną w zakresie działalności służb społecznych. Specjalność ta wiąże się także z nabywaniem kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów ludzi znajdujących się w sytuacjach trudnych, kryzysowych, mających swoje źródła w wykluczeniu jednostek ze społeczeństwa z powodu ubóstwa, sieroctwa, niepełnosprawności, przemocy w rodzinie, bezdomności, starości, uchodźstwa czy migracji. Osoby, które ukończą studia, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach pomocy społecznej, w centrach wolontariatu, placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych, w ośrodkach wsparcia i interwencji kryzysowej. Otwarte pozostają także inne instytucje rynku pracy, funkcjonujące przy zakładach karnych, w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, ośrodkach badań, ośrodkach dla cudzoziemców, placówkach służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, hospicjach czy też organizacjach pozarządowych. Zainteresowani ofertą kształcenia w dziedzinie inkluzji społecznej mogą jeszcze dołączyć do grona studentów Wydziału Nauk Społecznych AP w Słupsku. Zapisy trwają do 16 września 2018 roku. Dokumenty należy składać za pośrednictwem strony internetowej: www.ps.apsl.edu.pl. Kontakt telefoniczny z uczelnią pod numerem: 880 925 171. (jwb)

Skomentuj