LOKALNY SERWIS INFORMACYJNY REGIONÓW SŁUPSKIEGO I LĘBORSKIEGO

Potrzebny operator

0

Trwają działania zmierzające do uruchomienia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku. Konieczne jeszcze będzie wyłonienie operatora wybudowanego obiektu.

Zakończyła się budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Lęborku. Obiekt z rampą wyładowczą oraz kontenerami na odpady ma być uruchomiony w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Agnieszka Kozłowska z Urzędu Miejskiego w Lęborku zapowiada wyłonienie w drodze przetargowej operatora tego kompleksu. Będzie on musiał uzyskać zezwolenie starosty na zbieranie w tym miejscu odpadów. W związku z tym, że zmieniła się ustawa i od wczoraj obowiązują nowe przepisy wydłużyła się procedura uzyskania takiego dokumentu.

Po uruchomieniu punktu mieszkańcy Lęborka będą mogli składować w nim odpowiednio posegregowane odpady.

Będą mogli nieodpłatnie przywieźć takiego odpady, jak papier, metale, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny – wymienia Agnieszka Kozłowska. – Będzie też można przywozić odpady budowlane i rozbiórkowe, ale wyznaczone na nie zostaną ilościowe limity. Przyjmowane będą też opony, tekstylia i odzież, czyli takie odpady, z którymi w domu nie ma co zrobić, a odbiór ich wyznaczony jest dwa razy w roku.

Z możliwości pozbycia się makulatury czy też opakowań wielomateriałowych skorzystają również właściciele nieruchomości niezamieszkałych. W PSZOK-u nie będą natomiast przyjmowane m.in. odpady azbestowe oraz pochodzące z działalności gospodarczej. (opr. rkh)

Skomentuj